Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze diensten vertrouw je ons jouw gegevens toe. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en streven ernaar om deze te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen we op een duidelijke manier uit welke persoonsgegevens we verzamelen en met welke doeleinden we deze gebruiken. Transparantie is essentieel voor zowel jou als onze organisatie. Daarom hebben we privacygaranties opgesteld voor onze klanten, websitebezoekers en mensen die een aanvraag hebben gedaan bij Flink Besparen.

Als je vragen hebt over jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, kun je contact opnemen met ons team via het algemene nummer 0850 607313 of via info@flinkbesparen.nl. We zullen jouw verzoek binnen 4 weken behandelen.

We waarborgen dat jouw gegevens jouw eigendom blijven. We verkopen jouw persoonsgegevens en data niet aan derde partijen. Bovendien kun je bij ons gebruikmaken van de volgende privacyrechten: inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid en recht op bezwaar.

We delen alleen noodzakelijke informatie met derde partijen of na jouw toestemming. We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je contact met ons hebt gehad en we een persoonlijk Flink Besparen-rapport voor je hebben opgesteld, bewaren we jouw persoonsgegevens maximaal vijf jaar. Als je klant wordt, bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met wet- en regelgeving.

We nemen uitgebreide beveiligingsmaatregelen om de bescherming van persoonsgegevens en jouw privacy te waarborgen. Flink Besparen implementeert verschillende organisatorische en technische maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07-06-2023. De meest recente versie is altijd te vinden op onze website.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden persoonsgegevens als volgt gedefinieerd: “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Dit betekent dat alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een individu, persoonsgegevens zijn. Het omvat gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, klantnummers, salarisstroken, foto’s, zakelijke telefoonnummers, vingerafdrukken, DNA-materiaal en e-mailadressen.

Wat houdt de ‘verwerking van persoonsgegevens’ in?

De verwerking van persoonsgegevens omvat alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, koppelen en verwijderen van gegevens uit onze systemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Flink Besparen bestaat uit Flink Besparen B.V. en gerelateerde rechtspersonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Flink Besparen persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen die contact met ons opnemen of een overeenkomst met ons aangaan. Dit kunnen bijvoorbeeld klanten, websitebezoekers, app-gebruikers en mensen die via onze website een aanvraag doen of telefonisch contact met ons opnemen zijn. Het verstrekken van gegevens aan ons is echter nooit verplicht. Voor bepaalde doeleinden hebben we echter bepaalde minimale gegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verzamelt Flink Besparen en hoe worden ze gebruikt?

We verzamelen verschillende persoonsgegevens die bijdragen aan het uitvoeren van onze diensten, zoals het versturen van offertes, het afsluiten van energiecontracten, het uitvoeren van installatiewerkzaamheden, het bieden van ondersteuning en garantie, het verzenden van facturen en het voeren van onze financiële administratie.

De persoonsgegevens ontvangen we meestal rechtstreeks van jou. Sommige specifieke gegevens halen we echter uit externe bronnen. Deze gegevens kunnen onder andere zijn:

Registratiegegevens: gegevens die je verstrekt bij het gebruikmaken van onze diensten, zoals naam, adres, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Technische gegevens: gegevens met betrekking tot de geschiktheid van je dak, de meter in je woning, de aansluitwaarde van de meter, de afmetingen en ligging van je dak, instralingsgegevens en het geschatte jaarverbruik.

Aanvullende gegevens: gegevens die je mogelijk via social media, de website, applicaties, cookies of telefonisch aan ons verstrekt.

Feedback en vragen: we verzamelen feedback en reviews over onze dienstverlening. Telefoongesprekken of chatsessies kunnen worden opgenomen of gemonitord wanneer je contact opneemt met onze klantenservice.

Financiële gegevens: bijvoorbeeld je IBAN-nummer voor factuurafhandeling en de EDR-kredietwaardigheidsscore om je aanmelding te ondersteunen.

Online identificatiegegevens: we verwerken gegevens zoals je IP-adres, browserinstellingen en het netwerk dat je gebruikt om onze diensten te gebruiken. Wachtwoorden en vergelijkbare beveiligingsinformatie worden opgeslagen voor identificatie en toegang tot je account.

Voorkeuren: we verwerken gegevens over je voorkeuren en interesses, zoals je antwoorden op enquêtes. Naast de direct door jou verstrekte interesses, kunnen we ook je voorkeuren afleiden uit andere verzamelde gegevens. We analyseren bijvoorbeeld het gedrag van bezoekers op onze website om deze gebruiksvriendelijker te maken, tenzij je hier geen gebruik van wilt maken.

Opwek- en verbruiksgegevens: Flink Besparen verwerkt opbrengstgegevens van zonnepanelensystemen via de Flink Besparen ONE-omvormer, evenals eventuele fout- en storingscodes. Met Flink Besparen Connect verwerken we jouw energieverbruik via de P1-poort van je slimme meter.

Informatie van externe bronnen

Om onze dienstverlening te verbeteren, maken we gebruik van aanvullende openbare informatie van derden. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens zijn:

Satelliet- en vliegtuigfoto’s: om een nauwkeurige beoordeling van het dak te kunnen maken, meten we het dak op met behulp van foto’s met hoge resolutie. Indien nodig kunnen deze foto’s worden aangevuld met satellietfoto’s van Google Maps.

Postfilter: bij het verzenden van reclamepost controleren we de database van postfilter.nl om te zien of er een opt-out verzoek is voor het betreffende adres. Met Postfilter kun je zelf bepalen welke geadresseerde reclamepost je wilt ontvangen.

Leveranciersgegevens: we verwerken gegevens in het kader van onze rol als energieleverancier, zoals aansluit- en meetgegevens van de netbeheerder. We hebben ook je EAN-code (de code waarmee je aansluiting wordt aangeduid) nodig om energielevering mogelijk te maken.

Kadastergegevens: we raadplegen kadastergegevens om te controleren of er eventuele vergunningsverplichtingen zijn die de installatie van zonnepanelen kunnen beïnvloeden.

Contactgegevens huurders: als we in opdracht van een woningcorporatie zonnepanelen plaatsen, ontvangen we van de woningcorporaties informatie zoals adres- en contactgegevens.

Betaalgegevens: in bepaalde gevallen ontvangen we persoonsgegevens van een incassobureau/deurwaarder als er betalingsproblemen zijn.

Technische gegevens: als we een externe partij inschakelen voor het uitvoeren van opdrachten en/of diensten, kunnen we technische relevante gegevens van deze partner ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op garantiewerkzaamheden aan jouw systeem.

Met wie deelt Flink Besparen mijn persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en overeenkomsten, of als we daartoe wettelijk verplicht zijn. We zorgen ervoor dat deze derde partijen voldoen aan onze privacy- en beveiligingsnormen. In sommige gevallen schakelen we subverwerkers in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Derde partijen met wie we mogelijk persoonsgegevens delen, zijn onder andere:

Netbeheerders en meetbedrijven: voor de registratie van de energielevering en voor het doorgeven van de meterstanden.

Installateurs: voor het uitvoeren van de installatie van zonnepanelen.

Financiële dienstverleners: voor de afhandeling van betalingen en incasso’s.

Leveranciers van hardware en software: voor het aanbieden van de nodige IT-infrastructuur en systemen.

Marketingpartners: voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven of het tonen van advertenties.

Dienstverleners: we kunnen externe dienstverleners inschakelen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren, zoals hosting van onze website, klantenservice, gegevensanalyse en marktonderzoek.

Woningcorporaties: als we in opdracht van een woningcorporatie zonnepanelen plaatsen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de desbetreffende woningcorporatie.

We delen jouw persoonsgegevens niet met derde partijen voor direct marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaart Flink Besparen mijn persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zoals vereist is volgens de wet- en regelgeving. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

In het algemeen geldt het volgende:

Contactgegevens en communicatie: we bewaren deze gegevens zo lang als nodig is om je vragen en verzoeken te beantwoorden.

Financiële gegevens: we bewaren financiële gegevens zoals facturen, betalingsgegevens en overige financiële documentatie conform de wettelijke bewaartermijnen.

Klantprofiel: als je klant wordt bij Flink Besparen, bewaren we je klantprofiel zo lang als je klant bij ons bent. Na beëindiging van de klantrelatie bewaren we de gegevens zo lang als nodig is voor de afwikkeling van eventuele geschillen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies en vergelijkbare technologieën: de bewaartermijn van cookies en vergelijkbare technologieën varieert afhankelijk van het type cookie. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Als betrokkene heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van je verwerken.

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen.

Toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken, als de verwerking op toestemming is gebaseerd.

Verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken, tenzij er een wettelijke grondslag is voor het behouden ervan.

Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen.

Jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in onze privacyverklaring. We zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand reageren op jouw verzoek, tenzij er sprake is van een uitzondering of vertraging op basis van de wetgeving.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de geldende privacywetgeving.

Hoe beveiligt Flink Besparen mijn persoonsgegevens?

Flink Besparen neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

We gebruiken onder andere encryptie, firewalls, beveiligde servers, fysieke toegangsbeperkingen en gegevensbewaarprocedures om jouw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast trainen we onze medewerkers regelmatig op het gebied van gegevensbescherming en privacy.

Het is echter belangrijk op te merken dat geen enkele methode van gegevensoverdracht of -opslag 100% veilig is. We streven naar het toepassen van industriestandaarden en best practices om jouw persoonsgegevens te beveiligen, maar we kunnen geen absolute veiligheid garanderen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over hoe Flink Besparen jouw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we je graag naar onze privacyverklaring die beschikbaar is op onze website. Je kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens die in de privacyverklaring vermeld staan als je vragen of opmerkingen hebt over jouw persoonsgegevens.

Hulp nodig?