Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn specifiek van toepassing op de aankoop, levering en installatie van jouw zonnepanelen.

Laatste update: 16 juni 2023

1. Over ons

Flink Besparen

2. Definities

De volgende termen hebben de volgende betekenissen in deze voorwaarden:

Jij (je, jou, jouw): De persoon aan wie wij een offerte verstrekken.

Installatie: Het proces van het installeren, inclusief de voorbereiding, van het zonnepanelensysteem op de locatie zoals vermeld in de offerte. Dit omvat ook eventuele aanvullende werkzaamheden die met jou zijn overeengekomen.

Offerte: Het aanbod dat wij naar jou sturen voor de installatie van het zonnepanelensysteem.

Opleverrapport: Een formulier dat door de installateur wordt gebruikt om de installatie te controleren.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de installatie van het zonnepanelensysteem. Dit omvat de offerte, inclusief eventuele bijlagen, de algemene voorwaarden en wordt bindend zodra je akkoord gaat.

Prijs: Het totale bedrag dat je aan ons verschuldigd bent, inclusief eventuele vergoedingen voor producten en/of diensten, zoals vermeld in de offerte of overeenkomst.

Schouw: Een technisch onderzoek dat op afstand vanuit ons kantoor wordt uitgevoerd om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen welk type zonnepanelensysteem we kunnen installeren. In eerste instantie gebeurt dit altijd digitaal. Bij twijfel kunnen we ook een schouw op locatie uitvoeren om verrassingen te voorkomen.

Website: Onze website met de URL www.flinkbesparen.nl.

Wij (we, ons, onze): Flink Besparen

Zonnepanelensysteem: De fotovoltaïsche panelen, inclusief de systeemcomponenten en materialen die worden gebruikt om elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Dit omvat ook de technische installatie van het frame, de omvormer(s) en randapparatuur, die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzetten in wisselstroom.

3. Offerte, bestelproces en wijzigingen

Wanneer je bij ons terechtkomt, bekijken we samen of een zonnepanelensysteem haalbaar is. Dit doen we tijdens een fysiek of online adviesgesprek. Vaak maken we op basis van jouw adresgegevens een daktekening met behulp van software, wat we een (online) schouw noemen. Vervolgens stellen we een vrijblijvende offerte op met alle benodigde informatie. Deze offerte is geldig tot een bepaalde datum.

Als er geen geldigheidsdatum in de offerte staat, hanteren we een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst. Als je tevreden bent met de offerte, horen we graag van je. Na acceptatie gaan we direct voor je aan de slag en hebben we een overeenkomst.

Zodra je akkoord gaat met de offerte, plannen we een afspraak voor een technische schouw op jouw locatie. In sommige gevallen kun je deze technische schouw zelf uitvoeren. Uit de schouw kan naar voren komen dat er extra kosten zijn. Als je akkoord gaat met de definitieve prijs na de schouw, vragen we je om een aanbetaling te doen. Je dient minimaal 50% van het overeengekomen bedrag te betalen, uiterlijk 5 dagen nadat je de bestelbevestiging en factuur hebt ontvangen. Na de aanbetaling heb je recht op een installatiedatum.

Indien de overeengekomen installatiedatum 3 maanden of later in de toekomst ligt, behouden wij ons het recht voor om de totale offerteprijs met maximaal 6% te verhogen, conform Artikel 35 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7.

De cijfers met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en rendement van het zonnepanelensysteem die in de offerte/overeenkomst worden genoemd, zijn algemene schattingen. Deze cijfers bieden geen garantie voor de werkelijke opbrengsten, terugverdientijden en rendement van het zonnepanelensysteem. We streven er echter naar om deze cijfers zo realistisch mogelijk te maken.

4. Planning

We streven ernaar om de installatie uit te voeren binnen uiterlijk 16 weken na ontvangst van de aanbetaling. Het kan echter voorkomen dat de installatie langer duurt vanwege drukte. In geval van vertraging, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden waardoor het werken niet mogelijk is, nemen we contact met je op om een nieuwe installatiedatum af te spreken. Bij vertraging kan het voorkomen dat de door jou bestelde zonnepanelen niet meer beschikbaar zijn. De zonnepanelenmarkt verandert namelijk snel. In dat geval bieden we je andere producten aan met vergelijkbare eigenschappen, mogelijk van een ander merk. Als de bestelde panelen later toch beschikbaar komen, kunnen we samen beslissen om de installatiedatum te verschuiven. We behouden te allen tijde het recht om de installatiedatum te wijzigen, aangezien we afhankelijk zijn van verschillende factoren zoals levertijden, externe installateurs of installatiebedrijven, en materiaaltekorten. Als we de afgesproken installatiedatum niet halen, heb je geen recht op achteraf compensatie voor mogelijk verlies aan opbrengst vanaf de afgesproken installatiedatum.

5. Installatie en oplevering

De installatie van de zonnepanelen, inclusief de omvormer(s) en andere afgesproken producten, wordt meestal uitgevoerd door externe installateurs die we inhuren. In sommige gevallen maken we gebruik van onze eigen installateurs. De schouw, zowel op afstand als ter plaatse, omvat geen technisch onderzoek naar de draagkracht van de (dak)constructie. We vragen je daarom om zelf de draagkracht van het dak en de onderconstructie te controleren voordat je akkoord gaat met de offerte. Je bent zelf verantwoordelijk voor de draagkracht van het dak en de onderconstructie. We hebben afspraken gemaakt met de installatiebedrijven waarmee we samenwerken om ervoor te zorgen dat de aansluiting van de zonnepanelen voldoet aan de juiste normen, zoals NEN1010. Soms kijken we ook naar de meterkast en als deze niet voldoet aan de nieuwste normen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen en kunnen we je een aanbod doen om dit tegen een meerprijs in orde te maken. Na de installatie van je zonnepanelensysteem zal de externe installateur de installatie met je doornemen. Het is belangrijk dat je aanwezig bent tijdens de oplevering. Als je niet aanwezig bent en we terug moeten komen, kunnen we kosten in rekening brengen. Flink Besparen behoudt zich te allen tijde het recht voor om de installatiewerkzaamheden af te breken en de overeenkomst te ontbinden in de volgende situaties:

 • De veiligheid van de installateurs kan niet worden gegarandeerd tijdens de uitvoering van de installatiewerkzaamheden.
 • De locatie voor de installatiewerkzaamheden is niet goed bereikbaar.
 • De dakpannen of dakconstructie blijken niet geschikt te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Er wordt asbest aangetroffen.
 • De staat van het dak is dusdanig slecht dat installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn.
 • Er wordt een gevaarlijke situatie aangetroffen in de meterkast. Als onze installateurs een van de bovenstaande situaties aantreffen omdat je ons onjuiste informatie hebt gegeven of belangrijke informatie niet hebt doorgegeven, behouden wij het recht om de tot dan toe gemaakte kosten bij je in rekening te brengen. Deze kosten zullen dan worden verrekend met de aanbetaling die je hebt gedaan.
6. Herroeping van de overeenkomst

Herroepen van de opdracht tot installatie We beschouwen je (digitale) akkoord op de offerte en je aanbetaling als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het zonnepanelensysteem uit te voeren, zelfs als er na de schouw of om andere redenen wijzigingen in de offerte zijn aangebracht. Als je na de periode van 14 dagen herroepingsrecht je opdracht wilt annuleren, brengen we hiervoor 30% van het totale bedrag in rekening.

Herroepen van de installatie van je zonnepanelensysteem Je hebt het recht om je binnen 14 dagen na het accepteren van de offerte voor het zonnepanelensysteem te bedenken. Je kunt dan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. In dat geval vragen we je een vergoeding voor de werkzaamheden die we tot dat moment hebben uitgevoerd. Dit omvat onder andere, maar niet uitsluitend:

 • De installatiekosten van de oorspronkelijk uitgevoerde installatie.
 • Een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten.
 • Verwijderingskosten. Als er complexe en vaak dure verwijderingswerkzaamheden nodig zijn om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen, zijn we niet verplicht om deze werkzaamheden uit te voeren of te betalen. We kunnen dit echter wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren.
7. Schade

Schade komt zelden voor, maar als we een fout maken die leidt tot schade aan jouw eigendom, zullen we ervoor zorgen dat dit wordt hersteld. Als herstel niet mogelijk is, zullen we de schade vergoeden. Deze vergoeding geldt voor directe schade, met uitzondering van kleine reparaties aan bijvoorbeeld schilderwerk of behang die tijdens het werk beschadigd zijn geraakt, zoals bij het boren in de muur tijdens de installatie van de omvormer, of vlekken op bijvoorbeeld vloerbedekking. We vergoeden nooit immateriële schade. Als je gehaakte dakpannen op je dak hebt, vragen we je om tijdens de installatie van het zonnepanelensysteem minimaal 20 reserve dakpannen beschikbaar te hebben. Voor niet-gehaakte dakpannen is het minimumaantal 10. Als er een dakpan kapot gaat of als we al kapotte dakpannen tegenkomen, zullen we deze direct vervangen door jouw reserve-dakpannen. We vergoeden nooit kapotte dakpannen; daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Als je zelf iemand anders inschakelt om eventuele schade of problemen op te lossen, vergoeden wij alleen de kosten als we de offerte schriftelijk hebben goedgekeurd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. We behouden het recht om een offerte af te wijzen, bijvoorbeeld als we van mening zijn dat de schade of het probleem niet onze verantwoordelijkheid is of als de kosten in de offerte te hoog zijn. In dat geval nemen we contact met je op om te onderzoeken of er een andere oplossing mogelijk is.

8. Wat we van jou vragen

Je dient de prijs te betalen zoals vermeld in de overeenkomst, inclusief de aanbetaling en het resterende bedrag na de installatie. Om de installatie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, vragen we het volgende van jou:

 • Zorg ervoor dat we alle juiste en relevante informatie en documentatie ontvangen, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen, zoals door ons gevraagd.
 • Informeer ons over eventuele aanpassingen aan de oorspronkelijke draagconstructie van het dak.
 • Zorg ervoor dat we toegang hebben tot de installatieplek en dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s of geblokkeerde ruimtes.
 • We vragen jou persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de uitvoering en oplevering van de installatie van je zonnepanelensysteem. Dus niet de buren of je kinderen.
 • Zorg ervoor dat alle vereiste goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde zijn en beschikbaar zijn. Hoewel dit zelden nodig is, kunnen bijvoorbeeld goedkeuringen van de VvE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente vereist zijn.
 • Voer alle werkzaamheden uit die vermeld staan in de offerte en/of in een e-mail van je adviseur, op tijd en door bekwame personen, en volgens de relevante kwaliteitseisen. Dit kan bijvoorbeeld het verwijderen van leidingen, de renovatie van dakbedekking of aanpassingen in de meterkast omvatten.
 • Informeer ons over mogelijke eerdere aankopen waarbij je gebruik hebt gemaakt van de Kleineondernemersregeling (KOR). Dit kan van invloed zijn op jouw recht op teruggave van btw. Als we hier van tevoren van op de hoogte zijn, kunnen we meedenken over een oplossing. We verwachten dat je de informatie met betrekking tot de KOR en jouw werksituatie correct en volledig aanlevert. Hoewel we een schatting kunnen maken van de mogelijkheden voor btw-teruggave, kunnen we geen exacte berekeningen garanderen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele complicaties of verschillen in het bedrag van de btw-teruggave bij het indienen van de btw-teruggave voor je zonnepanelensysteem.

Als er een geldige reden is waarom we niet op de geplande installatiedatum kunnen komen, zoals bijvoorbeeld sneeuw, wind of extreme hitte, streven we ernaar om je hiervan minimaal één dag van tevoren op de hoogte te stellen via telefoon en/of e-mail. In dat geval is er geen vergoeding van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan deze kennisgeving ook op de ochtend zelf plaatsvinden, bijvoorbeeld als er plotseling sterke wind opkomt of als er plotseling personeelstekort is bij Flink Besparen. Als we op de afgesproken installatiedatum voor de deur staan en we de installatie niet kunnen uitvoeren omdat je niet thuis bent of om andere redenen die aan jou kunnen worden toegeschreven, mogen we €550 inclusief btw bij je in rekening brengen. Als we voor de installatie specifieke externe kosten hebben gemaakt, zoals het huren van een hijskraan, mogen we deze kosten ook bij jou in rekening brengen. Als je deze kosten niet betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van een aanmaning, behouden we mogelijk het recht om de overeenkomst te ontbinden en blijf je nog steeds verplicht tot betaling. Je bent de eigenaar van het dak of je hebt toestemming van de VvE, organisatie of verhuurder om het zonnepanelensysteem te laten installeren. Denk ook aan (omgevings)vergunningen voor monumentale panden en beschermde stads- en/of dorpsgezichten. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Neem vóór de installatie contact op met je verzekeraar om te controleren of de installatie geen gevolgen heeft voor je (opstal)verzekering. Zo voorkom je verrassingen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet voldoen aan de vereiste toestemmingen, verzekeringen of vergunningen. Als jij niet aan deze vereisten voldoet en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we deze kosten bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.

9. Wijzigingen in en bij de installatie

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in het ontwerp en/of de inhoud van je zonnepanelensysteem, neem dan vóór de installatie contact met ons op. Dan kunnen we samen bekijken of we dit kunnen verwerken in de overeenkomst. Houd er rekening mee dat dit mogelijk de prijs kan beïnvloeden. Eenmaal ter plaatse is een wijziging niet mogelijk. Als er onvoorziene omstandigheden zijn, zoals aanpassingen aan het dak, de aanwezigheid van asbest, onvoldoende informatie of veranderingen na de schouw, kan het zijn dat we niet kunnen beginnen met de installatie. In dat geval zullen we samen bepalen wat er nodig is om de installatie alsnog uit te voeren, of we dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Als we er niet uitkomen, behouden we het recht om de overeenkomst te ontbinden en mogen we €350 inclusief btw in rekening brengen als compensatie voor het tot dan toe verrichte werk.

10. Geld

Na akkoord op de offerte ontvang je een bestelbevestiging en een factuur met een betaalverzoek voor de aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. Hebben wij de zonnepanelen geïnstalleerd en wekken ze stroom op? Dan betaal je ons het resterende bedrag van de overeenkomst binnen maximaal 3 werkdagen, inclusief eventuele kosten voor wijzigingen (zoals genoemd in artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s. We vragen je om elke factuur te betalen op de afgesproken dag. Als je niet op tijd betaalt, behouden wij het recht om wettelijke rente in rekening te brengen, evenals eventuele incassokosten. In geval van wijzigingen in het wettelijke btw-tarief zal Flink Besparen de verschuldigde koopsom inclusief btw aanpassen.

11. Overgang van eigendom en risico

Na de installatie van je zonnepanelensysteem komt dit systeem voor jouw risico. Vergeet niet je verzekeraar op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van je nieuwe zonnepanelensysteem. Flink Besparen blijft eigenaar van het zonnepanelensysteem totdat jij de volledige prijs van de overeenkomst aan ons hebt voldaan. Tot dat moment geef je ons toegang tot het zonnepanelensysteem. Als je dit niet doet, kunnen wij maatregelen nemen om het niet-betaalde deel van de prijs op te eisen of de zonnepanelen te verwijderen.

12. Vakbekwaamheid en garantie

We bieden 1 jaar garantie op de installatie van je zonnepanelensysteem, tenzij anders vermeld in je offerte (hierna: installatiegarantie). Deze garantie dekt de werking van het systeem. We zorgen ervoor dat je systeem tijdens deze periode naar behoren functioneert. Als er iets kapot gaat binnen de installatiegarantietermijn, vervangen we dit zonder kosten voor jou. Als je afziet van ons installatieadvies, heb je geen recht op installatiegarantie.

Houd er rekening mee dat de volgende zaken niet onder de installatiegarantie vallen en door ons en/of onafhankelijke deskundigen beoordeeld worden:

 • De internetverbinding tussen je netwerk en de omvormer(s) en/of connectiviteitsmodule.
 • Schade die ontstaat door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast.
 • Schade die ontstaat door kortsluiting die niet gerelateerd is aan het zonnepanelensysteem.
 • Schade die ontstaat doordat je de gebruiksinstructies niet opvolgt.
 • Schade die ontstaat door chemicaliën (zoals schoonmaakmiddelen).
 • Verkleuring van zonnepanelen en/of kleurverschillen tussen zonnepanelen, of een kleurverschil ten opzichte van de afbeeldingen op onze website.
 • Schade die ontstaat door achterstallig onderhoud aan het zonnepanelensysteem.
 • Schade die ontstaat door (vorm)veranderingen aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals bij verouderde daken).
 • Schade die ontstaat door reparaties en/of veranderingen aan het zonnepanelensysteem die niet door ons zijn uitgevoerd.
 • Brand- of andere schade die veroorzaakt wordt door natuurlijke oorzaken of door mensen.

Als wij of een extern ingeschakelde onafhankelijke deskundige constateren dat de problemen zijn ontstaan door een oorzaak die niet onder de installatiegarantie valt, kunnen we voorstellen om dit voor je op te lossen. Hiervoor kunnen we kosten in rekening brengen.

Op de producten die we gebruiken bij de installatie van het zonnepanelensysteem gelden verschillende fabrieks- en productgaranties. Deze kun je terugvinden in je offerte of bestelbevestiging. Let op: als de fabrieks- en productgarantie van één of meer producten binnen jouw zonnepaneleninstallatie korter is dan de geldende installatiegarantietermijn, is de garantietermijn van het product leidend.

Als er na afloop van de installatiegarantietermijn iets kapot gaat, staan we nog steeds voor je klaar. We brengen echter wel kosten in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.

Als je werkzaamheden laat uitvoeren door derden of zelf kluswerkzaamheden verricht die invloed hebben op je zonnepanelensysteem, bijvoorbeeld door werkzaamheden op het dak of in de meterkast, vervalt je installatiegarantie, tenzij we hier van tevoren van op de hoogte waren en hiermee hebben ingestemd. Als het bijvoorbeeld nodig is om een zonnepaneel te verplaatsen of een aanpassing te doen in de meterkast, neem dan altijd eerst contact met ons op.

Bij het niet-(optimaal) functioneren van een zonnepanelensysteem zal Flink Besparen geen compensatie bieden voor het eventuele verlies aan opbrengst dat zich heeft voorgedaan.

13. Overmacht

Overmacht verwijst naar elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze verplichtingen jegens jou niet kunnen nakomen. In geval van overmacht stellen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra de overmachtsituatie voorbij is, zullen we onze verplichtingen alsnog nakomen. Voorbeelden van overmacht zijn onder andere brand, overstroming, buitenaardse invasie, extreem weer, pandemie, explosie(s), oorlog, terrorisme, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

14. Verwerking persoonsgegevens

We hebben jouw gegevens nodig om het zonnepanelensysteem op de juiste locatie te kunnen plaatsen. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en gebruikt. Het kan voorkomen dat we deze gegevens delen met een externe partij, zodat zij weten waar ze moeten zijn. Daarnaast delen we deze gegevens soms met de netbeheerder. We verwerken de gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie. We stellen je gegevens nooit beschikbaar aan derden. Door akkoord te gaan met de offerte, ga je ook akkoord met onze privacyverklaring. Deze kun je nalezen op www.flinkbesparen.nl.

15. Registratie van het zonnepanelensysteem

Wanneer wij je zonnepanelen gaan installeren, ontvang je van ons instructies over hoe je je zonnepanelensysteem moet aanmelden bij je netbeheerder. Dit moet je zelf doen vanwege privacyregels, maar gelukkig is dit eenvoudig te doen. Zodra je zonnepanelen zijn aangemeld bij je netbeheerder, geven zij dit door aan je energieleverancier en zal de verrekening van de door jou opgewekte stroom starten.

16. Onderhoud

Een zonnepanelensysteem is over het algemeen onderhoudsvrij. Er kunnen echter situaties of gebieden zijn waarin het verstandig is om bijvoorbeeld de zonnepanelen schoon te maken. Wij bieden ook zelf een onderhoudsservice aan. Als je interesse hebt in onze aanvullende onderhoudsservice, neem dan contact met ons op.

17. Geschillen

Ben je het niet eens met onze werkwijze of heb je een klacht? Laat het ons weten. We zullen samen kijken naar een passende oplossing.

18. Algemene bepalingen

Je rechten en plichten uit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar aan anderen zonder onze instemming. Het kan natuurlijk voorkomen dat je verhuist of dat het gebouw waarop je zonnepanelensysteem is geïnstalleerd overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. Deze moet dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben. Wij hebben het recht om onze rechten en plichten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw rechten uit de overeenkomst. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien er iets in de offerte staat dat afwijkt van deze voorwaarden, kun je ervan uitgaan dat de bepalingen in deze voorwaarden gelden. Uitzonderingen op deze regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantietermijn die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is vermeld dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft. Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend.

Servicecontract Flink Besparen

Artikel 1: Definities

1.1. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Flink Besparen een servicecontract is aangegaan.

1.2. Servicecontract: de overeenkomst tussen Flink Besparen en de Klant, waarbij Flink Besparen de in dit document beschreven diensten aanbiedt tegen betaling van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle servicecontracten die Flink Besparen aangaat met haar klanten.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Flink Besparen en de Klant.

Artikel 3: Aanvang en duur servicecontract

3.1. Het servicecontract treedt in werking op de datum waarop de klant het contract afsluit en heeft een minimale looptijd van één jaar.

3.2. Het servicecontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij de Klant het contract opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het lopende contractjaar.

Artikel 4: Vergoeding en betaling

4.1. De vergoeding voor het servicecontract bedraagt €199,- per jaar, inclusief BTW, tenzij anders aangegeven in de offerte.

4.2. De vergoeding dient jaarlijks vooraf te worden voldaan door de Klant, middels automatische incasso of per factuur.

4.3. Indien de Klant de vergoeding niet binnen de gestelde termijn voldoet, heeft Flink Besparen het recht om de dienstverlening op te schorten totdat de betaling alsnog is voldaan.

Artikel 5: Dienstverlening

5.1. Flink Besparen biedt onder dit servicecontract telefonische ondersteuning bij vragen.

5.3. Flink Besparen zal zich inspannen om de Klant zo goed mogelijk te ondersteunen, maar kan niet garanderen dat alle problemen direct of volledig kunnen worden opgelost.

Artikel 6: Beëindiging van het servicecontract

6.1. De Klant kan het servicecontract beëindigen door schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het lopende contractjaar. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@flinkbesparen.nl.

6.2. Flink Besparen heeft het recht om het servicecontract te beëindigen indien de Klant in gebreke blijft bij het betalen van de vergoeding of indien de Klant zich niet houdt aan de voorwaarden van het servicecontract.

6.3. Bij beëindiging van het servicecontract zal Flink Besparen de dienstverlening stopzetten en zijn beide partijen ontslagen van hun verplichtingen onder dit contract, met uitzondering van eventuele openstaande betalingen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van Flink Besparen voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet of onvoldoende nakomen van haar verplichtingen onder dit servicecontract is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die de Klant in het lopende contractjaar heeft betaald.

7.2. Flink Besparen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, die ontstaat door het niet of onvoldoende functioneren van de omvormer.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Flink Besparen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: natuurrampen, oorlog, stakingen, pandemieën, overheidsmaatregelen, technische storingen bij externe dienstverleners, en iedere andere omstandigheid waarop Flink Besparen geen invloed kan uitoefenen.

8.2. Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om het servicecontract te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 9: Wijzigingen in het servicecontract

9.1. Flink Besparen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het servicecontract eenzijdig te wijzigen. De Klant wordt hiervan minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld.

9.2. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft hij het recht om het servicecontract te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op het servicecontract is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het servicecontract zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderling overleg. Indien dit niet leidt tot een oplossing, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flink Besparen gevestigd is.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1. Indien één of meer bepalingen van dit servicecontract door een bevoegde rechter als ongeldig of niet afdwingbaar worden beschouwd, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit servicecontract.

11.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van het servicecontract en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van het servicecontract.

11.3. De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit het servicecontract zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flink Besparen over te dragen aan een derde partij.

 

Hulp nodig?